Новини

12/04/2023 , гр. Пещера

Проект на Пасат Антени ООД  по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК)

На 12.04.2023 г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0278-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща стойност на договора е 176 000.00 лева, от които 88 000.00 лева европейско и  88 000.00 лева  собствено финансиране.

С предоставената помощ Пасат Антени ООД подобри своята енергийна ефективност чрез подмяна на остарелия покрив на цех за производство на сателитни антени с термопанели.

В допълнение към извършените по проекта ремонтни дейности и за постигане на още по-голям ефект, предприятието финансира със собствени средства изграждането на фотоволтаични мощности на покрива.

   


27/09/2022 , гр. Пещера

Проект на Пасат Антени ООД  по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК)


На 16.09.2022 г. Пасат Антени  ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на иновациите и растежа , Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0278-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.
Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на договора е 176 000.00 лева, от които 88 000.00 лева европейско и  88 000.00 лева  собствено финансиране.

Продължителността на проекта е 10 месеца

Начало:  16.09.2022 г.
Край:      16.07.2023 г.гр. Пещера, 09.11.2021 г.

От 08.11.2021 г. Пасат Антени ООД започна изпълнението на Договор № BG16RFOP002-2.089-3403-C01 – “Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок за изпълнение: 3 месеца

Бенефициент: Пасат Антени ООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, ще бъде преодолян недостига на средства на предприятието, настъпил в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.089-3403-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

гр. Пещера, 10.02.2021 г.

Пасат Антени ООД приключи внедряването в експлоатация на Автоматизирана линия, състояща се от Механична преса с пневматичен съединител, размотаващо устройство, изправящо и подаващо устройство.

   

---------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.040-1548-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


  гр. Пещера, 10.02.2021 г.

  Пасат Антени ООД приключи внедряването в експлоатация на 2 броя механична преса с пневматичен съединител:

 

---------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.040-1548-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


гр. Пещера, 29.01.2021 г.

Пасат Антени ООД приключи внедряването в експлоатация на 2 броя ръчноводим електрически високоповдигач.

   

---------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.040-1548-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


гр. Пещера, 29.01.2021 г.

Пасат Антени ООД приключи внедряването в експлоатация на газов мотокар.

   

---------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.040-1548-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.гр. Пещера, 17.09.2020 г.

Пасат Антени ООД  изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-14449 -C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Наименование на проекта /информацията на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Кратко описание на проекта /информацията

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта /информацията на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Цел /и на проекта /информацията

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност: 10 000 лв. от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 17.09.2020 г.

Край на проекта:      17.12.2020 г.


От 12.02.2020 г. Пасат Антени ООД  започна изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1548-C01“Подобряване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД”

Главната цел на проектното предложение е: подобряване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД

Подцелите на проектното предложение кореспондират пряко с идентифицираните ограничения пред конкурентоспособнмостта на малките и средни предприятия, а именно:

- използване на стари технологии и оборудване за осъществяване на производствени процеси;

- високи производствени разходи и необходимост от оптимизация на производствените вериги;

- липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене;

- по-ниско качество на произвежданите продукти в определени сектори.

С оглед на фокуса на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който е насочен към преодоляване на посочените трудности пред българските МСП, подцелите на проектното предложение са:

1. технологична модернизация на производствените процеси;

2. оптимизация на производствените разходи;

3. повишаване на производствения капацитет, чрез внедряване на допълнителни активи;

4. повишаване на качеството на крайните продукти чрез автоматизация на производствени процеси.

Целта и подцелите ще бъдат изпълнени чрез дейност: Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

 
Целта и подцелите на проекта ще бъдат изпълнени чрез:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА:

1. Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя ръчноводим електрически високоповдигач;

2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Газов мотокар;

3. Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана линия, състояща се от Механична преса с пневматичен съединител, размотаващо устройство, изправящо и подаващо устройство;

4. Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя механична преса с пневматичен съединител.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


09.02.2016 г.

"ПАСАТ АНТЕНИ" ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1091-C01: Повишаване на производствения капацитет на "Пасат антени" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:

Дата на стартиране: 09.02.2016год.

Дата на приключване: 09.04.2017год.

Статус на изпълнение на договора: в процес на изпълнение.

Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, район - Южен централен, област - Пазарджишка , община - Пещера,

гр. Пещера

Описание на проекта:

Проектното предложение е насочено към повишаване на производствения капацитет на "ПАСАТ АНТЕНИ" ООД.

Главните дейности по проекта са:

 ► Дейности за подобряване на производствените процеси;

 ► Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти;

 ► Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието;

 ► Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

Продължителността на проекта е 14 месеца.

Цели и резултати:

Общата цел на проекта - повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "ПАСАТ АНТЕНИ" ООД, ще бъде постигната чрез закупуване на ДМА и въвеждането им в експлоатация в производствения процес на дружеството.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

1. Повишаване на приходите от износ;

2. Нарастване на производителността на труда;

3. Увеличаване на ефективността на производствените разходи;

4. Повишаване на качеството на продукцията;

5. Разнообразяване на асортимента от продукти на предприятиятието;

6. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, чрез намаляване на потреблението на суровини за   производство.

Финансова информация:

Обща стойност на проекта: 422 200.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 295 540.00 лв. или 70.00 % от допустимите разходи по проекта, от които 251 209.00 лв. европейско и

44 331.00 лв. национално съфинансиране.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки